เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ได้ออกบูธในงาน
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(มูลขี้ไข่ไก่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูม้วน สนง.กษอ.วัดเพลง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม.
.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำไวนิลประชาสัมพันธ์
.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการเกษตร
.
.
 
.
 

ขอเชิญเกษตรกรทุกท่านติดต่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้
เป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ของต้วท่านเอง ได้ที่สำนักงานเกษตรทุกที่

 

 
 


 
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
E-mail : rab_watphleng@doae.go.th
โทร/โทรสาร. 032-720357