จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี
โครงการพัฒนาการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัยเพื่อก้าวสู่เกษตรอินทรีย์
ในระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป ปี 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปี 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
ประกาศผู้ชนะุการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปี 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อวัสดุสำนักงาน
.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตร โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19

.

.
 
.
 

ขอเชิญเกษตรกรทุกท่านติดต่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้
เป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ของต้วท่านเอง ได้ที่สำนักงานเกษตรทุกที่

 

 
 


 
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
E-mail : rab_watphleng@doae.go.th
โทร/โทรสาร. 032-720357