???  

นางอัญชนา  ศิริพจนาวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับหน่วยงานภาคีได้เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป ฯ สู่มาตรฐาน Primary GMP อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

นายเชาวลิต  สุวรรณลาภเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ ร่วมกับ อบต.จอมประทัด และสำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง ณ ศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลจอมประทัด หมู่ที่ 5 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง นำโดย นางสาวปริณธร  ปิยะรักษ์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร อบรมเกษตรกรโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช(ครั้ง 2)
ซึ่งนายถาวร  ทาบโลหะ เกษตรอำเภอให้การต้อนรับวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ ศจช.ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

 
 

ขอเชิญเกษตรกรทุกท่านติดต่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้
เป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ของต้วท่านเอง ได้ที่สำนักงานเกษตรทุกที่

 

 
 


 
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
E-mail : rab_watphleng@doae.go.th
โทร/โทรสาร. 032-363446