อัตรากำลัง

 

นายถาวร  ทาบโลหะ
เกษตรอำภอวัดเพลง

 

 

นางอัญชนา  ศิริพจนาวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเชาวลิต  สุวรรณลาภเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวปริณธร  ปิยะรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางชนิตา  ธนาโภคาสิน
เจ้าพนักงานธุรการ