ข้อมูลทั่วไปอำเภอวัดเพลง

 

                                                   คำขวัญอำเภอวัดเพลง

 

 

ถิ่นเพลงปรบไก่  แควอ้อมใสไหลผ่าน
ย่านผลไม้รสดี  มากมีขนมโบราณ
         นมัสการเจ้าพ่อหลักหิน  งามศิลป์โบสถ์ร้อยปี        

 

ความเป็นมา

 

          อำเภอวัดเพลง หลังปัจจุบันตั้งอยู่บนฝั่งขวาของลำแม่น้ำแควอ้อม ซึ่งเป็นสายน้ำแยกจากแม่น้ำแม่กลอง ที่ตำบลบ้านไร่ อำภอเมือง จังหวัดราชบุรี และไปบรรจบกับแม่น้ำแม่กลองอีกครั้งหนึ่ง ที่ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอวัดเพลง และยกฐานะเป็นอำเภอวัดเพลง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2506 มีประวัติความเป็นมาดังนี้่

          เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จนิวัติจากการเสด็จประพาสทวีปยุโรป เมื่อ ร.ศ.116(พ.ศ.2448) ได้ทรงมีพระราชดำริจัดให้มีการปรับปรุงการปกครองประเทศไทยเสียใหม่ให้เข้ากับอารยะประเทศ  จึงจัดการปกครองแบบเทศาภิบาลขึ้น และได้ออกพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ ร.ศ.116 เพื่อใช้เป็นพื้นฐานชั้นต้นของการจัดรูปการปกครองแบบเทศาภิบาล ยกเลิกการปกครองแบบเก่า โดยให้เจ้าเมืองบริหารราชการไปโดยลำพังมีเงินเดือนเป็นอัตราแน่นอนตายตัว

          ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ ร.ศ.116 ประกาศใช้ท้องที่อำเภอวัดเพลงจึงได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอและเริ่มใช้การปกครองแบบใหม่ ตั้งแต่ ร.ศ.117 (พ.ศ.2449) เป็นต้นมา อำเภอวัดเพลงเมื่อตั้งขึ้นครั้งแรกเรียกว่า "วัดประดู่" เพราะสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอครั้งแรกอยู่ริมคลองวัดประดู่ บริเวณหน้าวัดประดู่ ตำบลจอมประทัด ขณะนี้การปกครองขึ้นอยู่กับจังหวัดราชบุรี มีนายอำเภอคนแรก คือ พระสุนทรบริรักษ์ คนต่อมาได้แก่ นายกลม  วงศาโรจน์   ซึ่งต่อมาได้เป็นพระยาวงศาโรจน์ คลองวัดประดู่เป็นครองเล็กน้ำขึ้นลงตลอดเวลาเมื่อน้ำลงมากก็ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก ดังนั้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร จึงร้องเรียนความเดือดร้อนอยู่เสมอ อีกประการหนึ่ง ท้องที่อำเภอขณะนั้นกว้างมากกินเนื้อที่เกือบทั้งหมดของอำเภอปากท่อในปัจจุบันนี้ (ขณะนั้นอำเภอปากท่อยังไม่มี) อนึ่ง ท้องที่ขณะนั้นเป็นเกาะอยู่ระหว่างสองแม่น้ำ คือ แม่น้ำแควอ้อม และแม่น้ำแม่กลอง (ซึ่งเข้าใจว่าท้องที่เดิมคงจะมีอาณาเขตของอำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา ของจังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบันด้วยบางส่วน)เมื่อทางราชการได้รับคำร้องเรียนข้างต้นและพิจารณาอาณาเขตประกอบแล้ว จึงได้ย้ายที่ว่าการหลังเดิมมาตั้งริมฝั่งแม่น้ำแควอ้อม ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อจาก อำเภอวัดประดู่ เป็นอำเภอแม่น้ำอ้อม ต่อมาเมื่อ ร.ศ.128(พ.ศ.2406) สมัยขุนประชาบาท เป็นนายอำเภอ ได้โอนอำเภอแม่น้ำอ้อมไปขึ้นอยู่กับจังหวัดสมุทรสงคราม และในปีเดียวกันนี้ทางราชการได้โอนอำะภอแม่น้ำอ้อมกลับมาขึ้นกับจังหวัดราชบุรีตามเดิม ด้วยเหตุผลการคมนาคมและการติดต่อราชการไม่สะดวก เนื่องจากมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร ในท้องที่ค่อนห่างไกลแม่น้ำลำคลองได้แก่ ตำบลป่าไก่ ตำบลดอนทราย ตำบลทุ่งหลวง ตำบลบางเค็ม เป็นต้น ไม่สันทัดทางน้ำ เพราะยังไม่มีถนนการเดินทางต้องใช้ทางน้ำ  ต่อมาทางราชการเห็นว่าอำเภอแม่น้ำอ้อมมีราชการไปมาติดต่อกับจังหวัดราชบุรีไม่สะดวก
ดังนั้น หม่อมเจ้าสฤษเดช สมุหเทศาภิบาล ผู้สำเร็จราชการมณฑลราชบุรี จึงขออนุญาตกระทรวงหมาดไทยยุบอำเภอแม่น้ำอ้อมไปตั้งใหม่ ณ ตำบลปากท่อริมสถานีรถไฟ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอปากท่ด และให้คงสถานีตำรวจภูธร อยู่ตามเดิมมิได้ย้ายไปด้วย และได้ตั้งกิ่งอำเภอขึ้นแทน โดยเรียกชื่อว่า "กิ่งอำเภอวัดเพลง" โดยรวมตำบลปากท่อเข้าไปอยู่กับตำบลจอมประทัดด้วย

          อำเภอวัดเพลง หลังปัจจุบันสร้างเมื่อ พ.ศ.2499 โดยนายสนั่น เทภาศิต ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งประจำอำเภอ เสร็จในปี พ.ศ. 2500 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 149,500 บาท ซึ่งได้ยกฐานะเป็นอำเภอวัดเพลง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2506 ขณะนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี คือนายแม้น อรจันทร์ เป็นผู้อนุมัติให้ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอวัดเพลงและได้ใช้อาคารหลังนั้นมาตลอดจนปัจจุบันนี้

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

สถานที่ตั้ง

          อำเภอวัดเพลงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 37,892 ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวเมืงอราชบุรี 16 กิโลเมตร

 

 

                อาณาเขต

ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
อำเภอปากท่อและอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 

                    ภูมิประเทศ

                              สภาพท้องที่เป็นที่ราบลุ่ม ม่แม่น้ำไหลผ่าน ที่ดอนมีเล็กน้อยอยู่ทางด้านทิศตะวันตก

 

                    ประชากรและการปกครอง

                             อำเภอวัดเพลงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น    3    ตำบล    28    หมู่บ้าน

                    1. ตำบลเกาะศาลพระ                    จำนวน          10          หมู่บ้าน

                    2. ตำบลจอมประทัด                      จำนวน           8           หมู่บ้าน

                    3. ตำบลวัดเพลง                          จำนวน           10          หมู่บ้าน

                  

                  ข้อมูลประชากรแยกตามพื้นที่

พื้นที่ตำบล ชาย หญิง รวม
ตำบลเกาะศาลพระ
1,760
1,864
3,624
ตำบลจอมประทัด
1,676
1,773
3,449
ตำบลวัดเพลง
2,343
2,805
5,148
รวม
5,779
6,442
12,221

  อาชีพหลักของประชาชนตำบลวัดเพลง คือ เกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 90 รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย

 

               การคมนาคม

                              เดินทางโดยรถยนต์ สายราชบุรี-วัดเพลง ระยะทาง 15 กก. (มีรถประจำทางให้บริการ)

 

               สถานศึกษา

                                โรงเรียนประถมศึกษา                  8             แห่ง

                                โรงเรียนมัธยมศึกษา                   1             แห่ง  

 

                ศาสนา

                                 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ    90

                               วัดพุทธ                  7             แห่ง

                               โบสถ์คริสต์             1             แห่ง

 

                สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

                                โรงพยาบาลชุมชน                  1              แห่ง

                                โรงพยาบาลวัดเพลง               1              แห่ง

                                สถานีอนามัยในเขตตำบล         4              แห่ง

                                 1. ตำบลเกาะศาลพระ

                                      สถานีอนามัยตำบลเกาะศาลพระ

                                      สถานีอนามัยบ้านเวียงทุน

 

                                  2. ตำบลจอมประทัด

                                      สถานีอนามัยจอมประทัด

                                      สถานีอนามัยบ้านปากสระ

 

                        แผนที่อำเภอวัดเพลง

 

 

กลับหน้าหลัก