กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
อำเภอวัดเพลง

                                           จัดตั้งเมื่อวันที่   19  มกราคม  2554    

                                                           มีสมาชิก   40  คน                                                                                                                             

จัดทำแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  1  แปลง
  - ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ (ผักบุ้ง , บวบ , กวางตุ้ง)
  - เลี้ยงหมู , เลี้ยงปลาในร่องสวน
  - ผลิตน้ำหมักชีวภาพ
 

 

กิจกรรมเสริมเพิ่มรายได้
  - ทำไม้กวาดทางมะพร้าว
  - ทำทอฟฟี่ถั่วกรอบ
  - เย็บกระทลใบตองแห้ง

 

                                                                                   คณะกรรมการกลุ่ม

1
น.ส.อัจฉรา    เอี่ยมสำอางค์ ประธาน
2
นางวารุณี    สิริรัตนไพฑูรย์ รองประธาน
3
นางศิริยา    ประดับไทย เลขานุการ
4
นางนพรัตน์    แดงอรุณ เหรัญญิก
5
น.ส.ศรัญญา    เสมประวัติ ปฏิคม

 

รายชื่อสมาชิกโครงการสายใยยรักแห่งครอบครัว ปี 2554

 

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล (สมาชิก)
ที่อยู่
อาชีพ
ปีเกิด พ.ศ.
1
น.ส.อัจฉรา  เอี่ยมสำอางค์ 15 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
แม่บ้าน
2524
2
นางวารุณี  สิริรัตน์ไพฑูรย์ 76 หมู่ที่ 8 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
เกษตร
2509
3
นางศิริยา  ประดับไทย 109/1 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รับจ้าง
2524
4
นางนพรัตน์   แดงอรุณ 136/1 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ค้าขาย
2527
5
น.ส.ศรัญญา   เสมประวัติ 76/1 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รับจ้าง
2523
6
น.ส.อลิสรา   สมบูรณ์ 123 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
แม่บ้าน
2521
7
นางอุบลรัตน์   รุ่งโรจน์  82/2 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
แม่บ้าน
2521
8
นางอมร   เบิกบาน 5/1 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รับจ้าง
2525
9
นางวาสนา   สุขถาวร 100 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รับจ้าง
2510
10
นางวรรณี   เพ็ชรมีผล 111 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
แม่บ้าน
2516
11
นางปูชิตา   ศรีสะอาด 62 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
แม่บ้าน
2519
12
นางประดับ   กุลลีลาชัย 63 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
แม่บ้าน
2481
13
น.ส.วิไลพร   ชื่นชม 30 หมู่ที่ 7 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รับจ้าง
2533
14
นางปัทมวรรณ   บุตรศิริ 48 หมู่ที่ 8 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รับจ้าง
2534
15
น.ส.วิไลลักษณ์   วิบูลสักคะ 24 หมู่ที่ 8 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
แม่บ้าน
2525
16
นางสมประสงค์   สุขานันท์ 47 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
เกษตร
2495
17
นางบุญส่ง   สายพิณ 15 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
เกษตร
2498
18
นางสุนิสา   ทรงอยู่ 18 หมู่ที่ 7 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รับจ้าง
2521
19
น.ส.ยลธนา   ประภัสสิริ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
แม่บ้าน
2515
20
นางนิลมณี   ประภัสสิริ 87 หมู่ที่ 8 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
เกษตร
2511
21
นางชวนชม   ปานนุ่ม 22 หมู่ที่ 9 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ค้าขาย
2523
22
น.ส.ชบา   เทียนศิริ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ค้าขาย
2510
23
นางอินทิรา   หมายแม้น 78 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ครู
2521
24
นางนวลฉวี   ไทยประดิษฐ 144 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
แม่บ้าน
2488
25
น.ส.ไพรวัลย์   ไตรยวงศ์ 5/1 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รับจ้าง
2510
26
นางมณี   อรรคอุดม 19/2 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รับจ้าง
2518
27
นางรสสุคนธ์   บุญรอด 7 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ครู
2518
28
นางวนิดา   แท่นทอง 6 หมู่ที่ 9 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รับจ้าง
2514
29
นางมาลี   พูลผล 28/1 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
แม่บ้าน
2511
30
นางวรีย์   แสงระย้า 86 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รับจ้าง
2491
31
นางวิชุตา   มีศรีจันทร์ 65 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ค้าขาย
2519
32
นางสมหญิง   ภู่ระหงษ์ 10/1 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รับจ้าง
2530
33
น.ส.สุกัญญา   เฮงจินดา 106 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รับจ้าง
2530
34
น.ส.อารีย์   เบิกบาน 137/1 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รับจ้าง
2517
35
นางสุนันทา   สุคนธมาน 56 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รับจ้าง
2512
36
น.ส.นกน้อย   เทียนศิริ 10/2 หมู่ที่ 7 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ค้าขาย
2507
37
น.ส.ดวงสมร   บุญนิต 53/2 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รับจ้าง
2524
38
นางฉลอม   สุวิรัตนภัส 102 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
เกษตร
2508
39
นางพรนิภา   พูลทรัพย์ 86 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รับจ้าง
2524
40
น.ส.อุไร   เทียนศิริ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
รับจ้าง
2501

 

กลับหน้าเดิมค่า