แหล่งท่องเที่ยวอำเภอวัดเพลง

 

โบสถ์คริสต์วัดพระหฤทัยวัดเพลง

 

ตั้งอยู่ริมคลองแควอ้อม มีอายุกว่า 100 ปี  โดยโบสถ์หลังแรกเป็นโบสถ์ไม้ โบสถ์หลังปัจจุบันเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2423

ปัจจุบันโบสถ์พระหฤทัยวัดเพลงมีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค ลักษณะโครงเป็นแบบผนังรับน้ำหนัก ถ่ายน้ำหนัก

ลงสู่เสาเข็มไม้ผนังก่ออิฐฉาบปูน  ลักษณะโดยรวมงดงามมาก ทางโบสถ์ได้จัดงานครบรอบ 100 ปี เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546

 

 

วัดเกาะศาลพระ

 

 

ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ ด้านหน้าวัดตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของคลองแควอ้อม ด้านหลัง

อยู่ติดกับโรงเรียนประชาบาล และถนนสายราชบุรี-วัดเพลง

 

วัดเกาะศาลพระเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ไม่ปรากฎว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่พอสันนิฐานได้จากศิลปะลวดลายไทยที่ซุ้มประตู และหน้าบันอุโบสถ

หลังเก่าว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือต้นรัตนโกสินทร์ มีพระพุทธรูปปารมารวิชัยหน้าตัก กว้าง 3 เมตร สูง 4.8 เมตร

สร้างด้วยศิลาแลง ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถบริเวณรอบอุโบสถหลังเก่ามีต้นอินจัน 8 ต้น (มีลูกอินและลูกจันอยู่ในต้นเดียวกัน)

อายุไม่ต่ำกว่า 200 ปี

 

 

โบราณสถานโคกวิหาร โบราณสถานโคกนายผา

 

 

   

 

ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลเกาะศาลพระ โบราณสถานแห่งนี้มีลักษณะเป็นฐานเจดีย์ขนาดกว้างตามแนวตะวันออก

ถึงตะวันตก 13.70 เมตร  ยาวตามแนวเหนือ-ใต้ 17.8 เมตร ฐานชั้นล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีบันไดยื่นออก

มาทั้ง 4 ด้าน ฐานชั้นที่ 2 ในแต่ละด้านมีขนาดเล็กยื่นซ้อนกันออกมา 3 ชั้น ถัดขึ้นไปเป็นฐานบัวโค้งรองรับซุ้ม

สี่เหลี่ยมขนาดเล็กในฐานชั้นนี้จากการขุดแต่งในปี พ.ศ. 2504 ด้านทิศตะวันออกพบประติมากรรมรูปสิงโต

นั่งสลับกับสิงโตยืน ส่วนผนังอีก 3 ด้าน เป็นรูปคนแคระเป็นแบบอิทธิพลศิลปะลังกา นอกจากนั้นเป็นเศียรพระพุทธ

รูปหรือเทวดาซึ่งทำมาจากปูนปั้นทั้งนั้น

 

 

กลับหน้าหลักจ๊ะ.....