กิจกรรมย้อนหลัง

 

 

 

นายศิริศักดิ์  ฤทธิชัย และ นายประจักษ์  เหล็งบำรุง ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ ศาลากลางบ้าน
หนองเกษร หมู่ที่ 1 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

 

 

กลับหน้าหลัก