ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ  หมู่ 3 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

*******************

 

กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก

 

 

กิจกรรมการเลี้ยงตัวชันณรงค์

 

  

 

กิจกรรมการเลี้ยงหมูหลุม

 

  

 

กิจกรรมการเลี้ยงผึ้ง

 

  

 

กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือน

 

 

 

กิจกรรมเลี้ยงปลาในร่องสวน

 

 

กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก

 

 

กิจกรรมการทำขยะรีไซเคิล

 

  

 

กิจกรรมปลูกผักบุ้ง

 

  

 

 

กลับหน้าหลัก