ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อำเภอวัดเพลง

 

การทำปุ๋ยพืชสด

          เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการไถกลบต้น ใบและส่วนต่าง ๆ ของพืช โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วที่ปลูกไว้หรือขึ้นเอง

ตามธรรมชาติในระยะช่วงออกดอกจนถึงดอกบานเต็มที่ ซึ่งเป็นช่วงที่มีธาตุอาหารในลำต้นสูงสุดแล้วปล่อยให้เน่าเปื่อยผุพัง ย่อย

สลายเป็นอาหารแก่พืชที่ปลูกตามมา นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาในการกำจัดวัชพืชได้อีกด้วย

 

วัสดุอุปกรณ์

 

          1. พืชตะกูลถั่ว (เป็นพืชที่เหมาะจะนำมาเป็นปุ๋ยพืชสดมากกว่าประเภทอื่น เพราะเป็นพืชที่มีคุณค่าทางธาตุอาหารสูงต่อพืชปลูก)

          2. พืชชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว

          3. พืชน้ำ

 

ขั้นตอน / วิธีทำ

 

          1. ปลูกพืชที่จะนำมาทำปุ๋ยพืชสด 3 กลุ่ม พืชดังที่กล่าวข้างต้นร่วมกับพืชปลูกในแปลงปลูก โดยอาจพิจารณาปลูกพืชที่จะนำมา

ทำปุ๋ยพืชสดชนิดต่าง ๆ ตามความสัมพันธ์กับพืชปลูก

          2. เมื่อถึงกำหนดอายุของพืชที่จะนำมาทำปุ๋ยพืชสดให้ตัดสับและไถกลบลงในแปลงปลูก ในที่นี้ขอยกตัวอย่างอายุที่เหมาะสมใน

การเก็บเกี่ยวของพืชบางชนิด เช่น โสนอินเดีย ตัดสับและไถกลบเมื่ออายุ 80-90 วัน หลังปลูกถั่วนา ไถกลบเมื่ออายุ 75 วัน หลังปลูก

เป็นต้น

          3. การพิจารณาในแง่ใช้ประโยชน์สูงสุด ต้องพิจารณาจากลักษณะพื้นที่ในการปลูกเป็นหลัก โดยแบ่งได้ 3 ลักษณะ ดังนี้

              3.1 ปลูกพืชที่จะนำมาทำปุ๋ยพืชสดในลักษณะพื้นที่เป็นแปลงใหญ่ ให้ทำการตัดสับและไถกลบลงไปในพื้นที่นั้นเลยก่อน

ที่จะปลูกพืชปลูกหลักชนิดอื่น ๆ ตามมา

              3.2 ปลูกพืชที่จะนำมาทำปุ๋ยพืชสดในลักษณะตามร่องระหว่างพืชปลูกหลัก โดยปลูกพืชที่จะนำมาทำปุ๋ยพืชสดหลังจากพืชปลูก

หลักเติบโตเต็มที่แล้ว เพื่อป้องกันการแย่งธาตุอาหารในดิน เมื่อพืชที่จะนำมาทำปุ๋ย พืชสดเริ่มออกดอกจนถึงดอกบานก็ทำการตัดสับและ

ไถกลบลงไปในดินระหว่างร่งพืชปลูกหลัก

              3.3 ปลูกพืชที่จะนำมาทำปุ๋ยพืชสดในลักษณะพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยปลูกพืชที่จะนำมาทำปุ๋ยพืชสด (พืชน้ำ) แล้วตัดสับใส่และไถกลบ

ลงไปในดิน ก่อนที่จะทำการปลูกพืชหลัก เช่น นาข้าว นาบัว และนาแห้ว

 

การใช้ประโยชน์

          1. ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุและเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่พืชที่ปลูก

          2. ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินและทำให้ดินร่วนซุยสะดวกในการไถดิน

          3. กรดจากการย่อยสลายช่วยละลายธาตุต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่พืชที่ปลูก

          4. ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเพราะดินมีธาตุอาหารเพียงพอต่อพืชที่ปลูก

          5. ลดอัตราการสูญเสียดินเนื่องจากการชะล้างพังทลายของดิน

 

 

กลับไปหน้าหลักเจ้า...