ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

อำเภอวัดเพลง

 

มี   3   ศูนย์   ได้แก่

 

1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเกาะศาลพระ

2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลจอมประทั

3. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวัดเพลง