มีปัญหาโปรดติดต่อได้ที่.....

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
โทร 032-363446 Fax : 032-363446

E-mail: rab_watphleng@doae.go.th

 

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง

 

นายปฏิภาณ  อินทรโชติ
   เกษตรอำเภอวัดเพลง

 

089-9183320

นางอัญชนา    ศิริพจนาวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

084-7303391

นายเชาวลิต    สุวรรณลาภเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

087-1541633

นางสาวปริณธร    ปิยะรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

081-1917399

นางวันทา   ทองเสมียน
พนักงานทั่วไป

 

081-7637886

นางชนิตา    ธนาโภคาสิน
เจ้าพนักงานธุรการ

 

086-1663714

 

ปหน้าแรกจ๊า