นางสาวปริณธร ปิยะรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำเกษตรกรเข้ารับการอบรม "KM สัญจรเกษตรอินทรีย์" เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2555 ณ จังหวัดนครปฐม , จังหวัดสุพรรณบุรี , จังหวัดกาญจนบุรี
 
นางชนิตา ธนาโภคาสิน เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมอบรมเว็บไซค์ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555   ประมวลภาพ>>
 
 
 
 

 

 

 
แนะนำเกษตรอำเภอ


 
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
E-mail : rab_watphleng@doae.go.th
โทร/โทรสาร. 032-363446